Regulamin uczestnictwa w zajęciach sportowych w szkółkach kolarskich

 

I. Postanowienia ogólne i warunki uczestnictwa w zajęciach:

1. Organizatorem projektu ” NARODOWY PROJEKT ROZWOJU KOLARSTWA, POZIOM PIERWSZY – UPOWSZECHNIANIE SPORTU W SZKÓŁKACH KOLARSKICH” jest Polski Związek Kolarski.
2. Projekt polega na prowadzeniu zajęć sportowych dla uczniów szkół podstawowych. Zajęcia będą prowadzone w formie zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli WF lub trenerów lub instruktorów kolarstwa (dalej – instruktor prowadzący zajęcia).
3. Zajęcia będą realizowane 2 razy w tygodniu po 2 godziny (120 minut).
4. Uczestnikami zajęć mogą być uczniowie szkół podstawowych,  którzy są zobowiązani przekazać Organizatorowi pisemną zgodę na uczestnictwo w zajęciach od rodzica lub opiekuna prawnego.
5. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników i specyfikę zajęć w zajęciach szkółki kolarskiej może brać udział 15 dzieci.
6. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach szkółki kolarskiej jest okazanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach sportowych.
7. Każdy uczestnik zajęć kolarskich zostanie przez Organizatora ubezpieczony w zakresie NNW.
8. Uczestnicy zajęć otrzymają nieodpłatnie, na okres udziału w zajęciach, w użytkowanie strój kolarski i kask kolarski. Uczestnicy zobowiązują się do odpowiedniego wykorzystania w/w sprzętu w trakcie użytkowania oraz do jego zwrotu na każde wezwanie Organizatora zajęć.
9. Organizator projektu w miarę możliwości udostępni nieodpłatnie uczestnikom rowery. W takim przypadku rowery będą wydawane dzieciom na czas udziału w konkretnych zajęciach. Uczestnicy mogą korzystać z rowerów własnych w przypadku, gdy Organizator nie będzie mógł zapewnić rowerów wszystkim uczestnikom zajęć.

 

II. Zasady obowiązujące podczas zajęć sportowyc:

1. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania stroju sportowego (przekazanego w użytkowanie) oraz własnego obuwia sportowego.
2. W czasie zajęć Uczestnik ma obowiązek podporządkować się poleceniom wydawanym przez instruktora prowadzącego zajęcia.
3. Każdego Uczestnika obowiązuje punktualność.
4. Każdy Uczestnik ma prawo przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń wskazanych przez instruktora odmówić ich wykonania, uznając je za niebezpieczne dla swego stanu zdrowia. Jeżeli ćwiczenie przekracza możliwości fizyczne ćwiczącego, powinien zgłosić to instruktorowi.
5. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia Uczestnik zajęć powinien natychmiast zgłosić się do instruktora i poinformować go o swojej dolegliwości.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa dla zdrowia Uczestnika wynikające z uczestnictwa w wykonywaniu ćwiczeń w czasie zajęć sportowych organizowanych zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi.
7. W razie niewłaściwego zachowania Uczestnika zajęć, w tym zachowania zagrażającego zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu swojemu i innych uczestników lub zachowania dezorganizujące i utrudniające prowadzenie zajęć dla grupy, prowadzący zajęcia ma prawo do wyciągnięcia wobec niego konsekwencji obejmujących wykluczenie z wykonywania wybranych ćwiczeń, zakaz uczestnictwa w danych zajęciach aż do usunięcia ze szkółki włącznie.
8. Uczestnika obowiązuje dbałość o dobry stan urządzeń, udostępnianego sprzętu sportowego oraz miejsca treningowego. Za wszelkie szkody powstałe z umyślnej winy Uczestnika ponosi on odpowiedzialność finansową (jego rodzice lub opiekun prawny).